پرینت
بازدید: 3174

«به نام لطیف»

[مرهم ذهن]

 

دست زِِبر است

            گونه لطیف است

                        قلب مخملین است

                                    ذهن ابریشمین است

این هر چهار؛

            همواره در مخاطره

                        در کانون نشانه

                                    در معرض زخمه

                                                زخم هر چهار را می رود نشانه

آشنایی زخم با زِبری دست؛ چند روزی

            نشیمن زخم بر لطافت گونه؛ چند هفته ای

                        ماندگاری زخم بر مخمل قلب؛ شاید دراز، شاید کوته مدتی

[به هر روی رفع شدنی]

لیک! منزل گزینی زخم بر ابریشم ذهن؛ نا تمامی، بی زمانی 

[محو ناشدنی]

 مرهمی هست آیا؟ هان؟      

 نه نیست درمانی

دست؛ آرامش دادنی است

            گونه؛ نوازش کردنی است

                        قلب؛ آلام یافتنی است

                                    ذهن؛ چروک شدنی است

                                                            ترمیم نانشدنی است

                        ذهن را خَش ندهیم

                                    ذهن را زخم نزنیم

 

 

سه شنبه

دهم

   شهریور

هشتاد و سه

 اوین

مسیر جاری:   صفحه اصلی در خلوت خویشسروده‌ها
| + -
استفاده از مطالب سایت با ذکر ماخذ مجاز می‌باشد