سخنرانی‌ها http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures Sun, 05 Jul 2020 17:10:55 +0000 Joomla! - Open Source Content Management fa-ir تحكيم وحدت؛ هويت، سبكبالى، كارورزى http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/267-iran-farda-tahkim-vahdat-hoviat http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/267-iran-farda-tahkim-vahdat-hoviat

نقدى بر عملكرد دفتر تحكيم وحدت

تحكيم وحدت؛ هويت، سبكبالى، كارورزى

 

 هدى صابر

منبع: ماهنامه ایران فردا، شماره۶۳، آذر  ۱۳۷۸ (۱)

 

ولاتظنوا بى استثقالاً فى‌حقً قيل لى، و لا التماسَ اعظامٍ لنفسى، فانه من استثقل الحق ان يقال له او العدل ان يعرض عليه، كان العمل بهما اثقل عليه، فلا تكفوا عن مقالةٍ بحق، او مشورةٍ بعدل

مرا چنان مپنداريد كه درباره حقى كه به من گفته مى‌شود احساس سنگينى مى‌كنم، يا در بند آنم كه مرا بزرگ شماريد، چه هر كسى كه از حقى كه به او گفته يا عدالتى كه به او عرضه شود احساس سنگينى كند، عمل كردن به آنها براى او سنگينتر است بنابراين از گفتن سخن حق يا اظهار نظر عادلانه خوددارى نكنيد.

 در جامعه‌اى كه نقد خويش به مفهوم خودزنى تلقى مى‌شود

 كمتر فرد و جريانى به ضرورت نقد پى مى‌برد

 و معدود افرادى از شنيدن انتقاد چهره در هم نمى‌كشند

استقبال از نقد خود و برپايى همايشى براى طرح انتقاد، ميمون و در خور تقدير است. اما پذيرش نقد و كاربست آن بس مهمتر از برپايى همايش نقد است. چنانچه همايش نقد به پذيرش نقد و تصحيح پس از آن منجر شود، خود عين تعالى و زمينه‌ساز ارتقا به مدارهاى بالاتر است.

در وارسى كلام و نوشتار امام على در نهج‌البلاغه به دفعات به ضرورت نقد برمى‌خوريم. امام على همزمان با تأكيد بر ضرورت نقد عريان حتى در مورد خويش، مضمون و روش نقد را نيز ارائه مى‌كند:

 •  - نقد به قصد حل مسئله صورت پذيرد
 •  - نقد با صراحت و شفافيت ارائه شود: و امحض اخاك النصيحةً كانت او قبيحةً
 •  - نقد شونده، نقد نقادان را با نظر خود درهم آميزد:

 "رأى و نظر را همچون شيرى كه براى بيرون آوردن كره آن در ميان مشك مى‌ريزند و مى‌زنند، بزنيد".

 •  - پذيرش نقد، پله تكامل است.

من با تأسى به روش مورد توصيه على )ع( و به عنوان عضو كوچكى از جريان بزرگ ملى - مذهبى ايران و نيز فردى خارج از حاكميت و بس مشكل‌دار با رخدادهاى دهه ۶۰ و گذشته دفتر تحكيم وحدت، نقد خويش را نه به قصد تحقير، سركوفت و سركوب كه به منظور ايجاد زمينه‌اى به سهم خود براى ايفاى نقش هرچه مسئولانه‌تر و دموكراتيك‌تر فعالان تحكيم و انجمنها در مرحله نوين حيات سياسى - اجتماعى مردم ايران، مطرح مى‌كنم. نقدى صريح، روشن و به دور از تعارفهاى معمول:

در شهريورى كه گذشت دفتر تحكيم ۲۰ ساله شد. ۲۰ سال خود يك عمر است؛ از تولد تا قدبرافراشتن يك جوان رعنا. ۲۰ سال دوره نسبتاً مناسبى براى طرح انداختن يك تحليل روندى است. بر اين اساس حيات ۲۰ ساله دفتر تحكيم وحدت به ۴ دوره قابل قسمت است:

 ۱ - شهريور ۱۳۵۸ تا تعطيل دانشگاه در تير ۵۹.

 ۲ - تير ۵۹ تا تغيير دولت در سال ۶۸.

 ۶۸ - ۳ تا دوم خرداد ۷۶.

 ۴ - دوم خرداد ۷۶ تاكنون.

 به طور طبيعى هر يك از ادوار چهارگانه از روح، مضمون و ويژگيهاى مخصوص به خود برخوردار است.

 

 دوره اول

در پى نقطه عطف تاريخى بهمن ۵۷ و آغاز ترم تحصيلى در اسفند ماه همان سال دانشجويان مسلمان دانشگاهها كه نقش ويژه‌اى در دوران اوج انقلاب و فروپاشى رژيم شاه ايفا كردند در گستره‌اى همه‌شمول و نه بر محور يك ديدگاه فكرى خاص، انجمنهاى اسلامى و سازمانهاى دانشجويان مسلمان را به منظور سامان دادن به فعاليتهاى خويش تأسيس يا احيا كردند. در ماههاى نخست فعاليت، انجمنها و سازمانها تمامى دانشجويان مسلمان را با گرايشهاى مختلف فكرى - سياسى دربرمى‌گرفتند. اما به تناسب صف‌بنديهاى فكرى - سياسى خارج از دانشگاه، در درون جنبش و نيز در بخش مذهبى آن مرزبنديهايى صورت گرفت و زمينه بروز و ظهور گرايشهاى متفاوت را پديد آورد. در پى اين روند "انجمن دانشجويان مسلمان" )هواداران سازمان مجاهدين خلق ايران( و "جنبش دانشجويان مسلمان" )هواداران جنبش مسلمانان مبارز( اعلام موجوديت كردند و به فعاليت پرداختند و بدين ترتيب بخش مذهبى جنبش دچار انشقاق و انفكاك طبيعى شد.

در شهريور ۵۸ نمايندگان انجمنهاى اسلامى و سازمانهاى دانشجويان مسلمان با احساس ضرورت همگرايى بيشتر به ايجاد "اتحاديه انجمنهاى اسلامى دانشجويان دانشگاهها" )دفترتحكيم وحدت( مبادرت ورزيدند. دست يازيدن به وحدت و تأسيس سازمان مابه‌ازاى آن حق طبيعى فعالان انجمنها بود. فعالانى كه از خطوط فكرى - سياسى گروههاى مسلمانِ خارج از دانشگاه جدا و به تفكر روحانيت نزديكتر شده بودند.

فعالان انجمنها يا اعضاى دفتر تحكيم در اين مرحله هم درد دين داشتند و هم درد انقلاب. هم ساده‌زيست بودند و هم ضدامپرياليست و نافى استثمار. اما هم آنان به نسبت فزونى حس هم پيوندى با روحانيت از مختصات فكرى پيشين خويش كه متأثر از امواج دهه ۵۰ شريعتى - مجاهدين بود، فاصله مى‌گرفتند. تحكيم از آغاز تأسيس همزمان با احساس شيفتگى نسبت به شخص رهبرى انقلاب و برقرارى رابطه مريد و مرادى با آن، "حق انحصارى" دفاع از انقلاب را براى خود مفروض و همه نيروهاى دانشجويى "غيرخود" را توطئه‌گر و برانداز و دشمن انقلاب و اسلام محسوب مى‌نمود. اين احساس ويژه، "حق‌ويژه"اى را در ذهن و عين به دنبال داشت. اقدام به تسخير سفارت و تعطيل دانشگاه ذيل عنوان "انقلاب فرهنگى"، دو عمل مترتب بر چنين حس و تفكرى بود. در خصوص توجيه تصميم و عمل سكتاريستى تعطيل دانشگاه، در مرامنامه تحكيم چنين آمده است:

 »انبوه نارساييها و عمق انحرافات و خرابيها آن چنان زياد بود كه جز با توقف نظام دانشگاهى و پى‌ريزى اساسى دانشگاه اسلامى درمان آن غيرممكن بود. از اين رو حركت انقلاب فرهنگى توسط انجمنهاى اسلامى دانشجويان آغاز گرديد...«۲

فارغ از آن "حس" و "حق"، تحكيم در دوره نخست حيات خويش از سازمانى كارآمد و كم‌مصرف برخوردار بود. اقدام به تسخير سفارت و حركت موسوم به انقلاب فرهنگى را مجزا از انگيزه‌ها، محتوا و سرانجام آنها مى‌بايد دو عمل بزرگ به حساب آورد. بويژه تسخير سفارت را مى‌بايد مهمترين و پربازتاب‌ترين عمل در كل دوران حيات جنبش دانشجويى قلمداد كرد.

 

 دوره دوم

مترتب بر حركت انحصارطلبانه، مكانيستى و تصفيه‌گرانه موسوم به انقلاب فرهنگى تحكيم و فعالان انجمنها با پس‌زمينه‌اى از غرور و تبختر ناشى از تسخير سفارت، به كسب موقعيت انحصارى در دانشگاهها نائل آمدند. اعضاى انجمنها در دوران تعطيل دانشگاه )تير ۵۹ تا مهر ۶۲) با برخوردارى از اين موقعيت در تصفيه و پاكسازى دانشجويان و اساتيد نقش بس فعالى ايفا كردند و پس از بازگشايى دانشگاهها با احساس رسالتِ پاسدارى از منافع نظام مستقر، در عمل به بازوى نظام در دانشگاه تبديل شدند.

پس از تعطيل دانشگاه تحكيم با پذيرش عملى فرمول تاريخى "روشنفكر فرودستِ روحانى" و خودكم‌بينى تاريخى در قبال روحانيت، هم به اسلام رسمى تن داد و هم هر تصميم و حركت خود را مشروط به تصويب و تأييد ولايت فقيه و روحانيت ساخت. در مرامنامه تحكيم كه پس از تعطيلى دانشگاه تنظيم و ابتدا به نظر آقايان جوادى آملى، صانعى و خامنه‌اى و سپس به تصويب نمايندگان آنها رسيد،۳ در مورد اصول كلى دفتر تحكيم وحدت چنين تصريح شده است:

 - »اعتقاد به اسلام فقاهت به عنوان اسلام راستين كه در حوزه‌هاى علميه جارى است«...

 - »اعتقاد به ولايت فقيه )با حدود و شرايطى كه امام خمينى مد ظله العالى بيان كرده‌اند( به عنوان تبلور اسلام راستين...«۴

در مرامنامه در مورد مشى عقيدتى - سياسى دفتر نيز چنين مى‌خوانيم:

 - »ايجاد و حفظ ارتباط منظم و پيوسته با مقام ولايت فقيه از طريق تماس مستقيم و غيرمستقيم توسط رابط يا نماينده ولى فقيه در تشكيلات سراسرى اسلامى دانشجويى«.

 - »اعتقاد به ارائه نتايج مطالعات و تحقيقات عقيدتى خود به فقها و اسلام‌شناسان معتقد و متعهد به ولايت‌فقيه جهت تصويب به منظور صيانت فكرى تشكيلات اسلامى دانشجويى«.۵

بانيان دفتر تحكيم جدا از آنكه در مشى، خود را به مقام ولايت موكول ساختند و نتايج مطالعات و تحقيقاتشان را به تصويب فقها مشروط و خويش را در كليت اعتقادى محتاج به "صيانت" معرفى كردند، در مشى فرهنگى نيز "اعتقاد به نظام تعليم و تربيت حوزه‌هاى علميه به عنوان سيستم اصيل تربيتى اسلامى و مبنا قرار گرفتن آن در تدوين نظام واحد تعليم و تربيت كشور"۶ را پذيرفتند. از سويى در مشى تشكيلاتى نيز بر "اعتقاد بر ضرورت حضور فقها و اسلام‌شناسان مورد تأييد ولى فقيه در تشكيلات اسلامى دانشجويى جهت نظارت بر اسلامى بودن فعاليتهاى آن" و "وسيله بودن تشكيلات در طول ولايت فقيه" تأكيد ورزيدند.۷

در اين مرحله، تحكيم هم در حوزه انديشه و تفكر و هم در عرصه عمل، استقلال و پويايى خاص سازمانهاى دانشجويى را از دست داد و طى فعل و انفعالاتى از نهضت به نظام تبديل شد و به طور طبيعى "خصلت نقادى" خود را نيز در پى "موكول" شدن، تحت "صيانت" قرار گرفتن، از كف دادن پويايى و تبديل از نهضت به نظام از دست داد. تحكيم پس از بازگشايى دانشگاهها به امكانات رسمى نيز "وابسته" شد و برخى از فعالان نيز خط بهره‌مندى از "مواهب" را پيش گرفتند و ذائقه را با طعم رانت آشنا كردند. اما در همان حال بودند فعالانى كه در پى آغاز جنگ با شهر و امكانات وداع گفته و به عرصه دفاع از ميهن گام نهادند. مردان ساده‌زيست، بى‌چشمداشت، مردم‌گرا و آرمانخواهى كه براى دفع تجاوز و آزادى سرزمين جان فشاندند و تعدادى نيز در فاجعه هويزه در دى ماه ۵۹ مظلومانه به شهادت رسيدند. ولى حاتمى دانشجوى خط امام شهيد هويزه و محسن وزوايى فرمانده سپاه قبل از فتح خونين‌شهر از اين جمله مردانند كه مورد احترام و ستايش بوده، هستند و خواهند بود و ما به رغم اختلاف ديدگاههاى آن زمان همواره به يادشان قامت راست مى‌كنيم و فاتحه مى‌خوانيم. پدر و مادر سالخورده آذرى ولى حاتمى سالها پس از شهادت وى در ياخچى‌آباد تهران همچنان در يك خانه چهل مترى شبيه به آغل زندگى مى‌كردند. اين نمونه‌ها نه به دليل شهادت كه افزون بر آن به خاطر پايبندى به نوعى منش و مرام و زيست آرمانى از احترام ويژه‌اى برخوردارند.

در دوره دوم حيات تحكيم بخشى از فعالان نيز در بدنه، مديريتهاى ميانى و فوقانى دستگاهها و نهادها جذب شدند.

دوره دوم حيات تحكيم را مى‌توان دوران طور به طور شدن و از كف دادن خصائل پيشين، عنوان داد.

 

 دوره سوم

به دنبال خاتمه جنگ، فوت رهبر انقلاب، تغيير دولت و آغاز جريان استحاله و دگرگونى در شعارهاى اقتصادى نظام، دفتر تحكيم با واقع شدن در فضايى مميز با فضاى دهه اول انقلاب، به نقطه مرزبندى با شرايط جديد رسيد و در رديف منتقدان درون نظام قرار گرفت.

مرزبندى با جريان استحاله، نقد برنامه تعديل ساختار اقتصادى، مواجهه با جريان راست به هنگام حذف چپ از مصادر قدرت، ميل به سمت ديدگاههاى محدودكننده قلمرو دين و حساس شدن ذهنى در قبال قلمرو اعمال ولايت فقيه از خصوصيات دوره سوم حيات تحكيم به حساب مى‌آيند.

 

 دوره چهارم

دفتر تحكيم در مسير مبارزات انتخاباتى هفتمين دوره رياست جمهورى به دوران تازه‌اى از حيات خود وارد شد. تحكيم كه در كشاكش انتخابات تلاش ويژه‌اى در جهت حمايت از نامزد اصلاح‌طلب به نمايش گذاشت، پس از انتخابات نيز در نقش يكى از حاميان اصلى برنامه توسعه سياسى ظاهر شد.

بروز تمايلات دموكراتيك، گرايش ملايم به استقلال، تلاش افزونتر عملى، سعى در ايجاد تقابل ميان ديدگاهها با استفاده از تريبونهاى دانشجويى و مواجهه عملى با جريان راستِ مانع تحول، از ويژگيهاى مرحله نوين حيات تحكيم‌اند.

 

 سمت مثبت

در نگاهى از فراز بر سير حركت بيست ساله تحكيم و با دقت به وضعيت كنونى آن، سمت موقعيت فعلى تحكيم را مى‌توان مثبت تلقى نمود. تحكيم در مرحله جديد

 •  از موكول بودن به خوداقدامى
 •  از وابستگى به استقلال نسبى
 •  از آسودگى ذهنى به جستجوگرى ذهنى
 •  از عدم تأثيرگذارى اجتماعى دهه ۶۰ به مؤثر واقع شدن

راه برده و فكر آزادى نيز به انديشه عمومى آن رسوخ كرده است. اكنون تحكيم با گذر از مراحل پيشين در مقطعى از زمان قرار دارد كه جامعه در حال تحول ايران از جنبش دانشجويى انتظارات ويژه‌اى دارد. پاسخِ در حد توان به انتظارات مطرح، در قدم نخست مستلزم تبيين نقادانه حركت گذشته، بذل دقت ويژه به تواناييها - محدوديتهاى كنونى و ترسيم افق آينده است. نسل كنونى انجمنهاى اسلامى وارث برخى كاستيها، نابسامانيها و وابستگيها از گذشته‌اند، اما خود نيز مستقل از ميراث پيشين با بحرانهايى چند مواجه‌اند. بحرانهايى كه مى‌بايد محل تعمق و چاره‌جويى قرار گيرند.

 

 بحرانهاى پيش روى

از زاويه ديد يك نظاره‌گر بيرونى چنين به نظر مى‌رسد كه دفتر تحكيم وحدت و انجمنهاى تحت پوشش آن هم اينك با شش بحران مواجه‌اند:

 بحران هويت

حساسيت رو به كاهش نسبت به هويت مذهبى و عنايت ناكافى در قبال محكمات اعتقادى اعضاى انجمنها را شايد بتوان جدى‌ترين بحران پيش روى انجمنها قلمداد كرد. از پيگيرى سير تحولات درونى سالهاى اخير انجمنها چنين برمى‌آيد كه برگزيدگان انتخابات سالانه شوراى انجمنها هر سال نسبت به سال قبل و در مقايسه با پيشينيان خود از تقيدات مذهبى كمترى برخوردارند. تنزل فرهنگ مذهبى در ميان اعضاى انجمنهاى اسلامى و همچنين شوراى مركزى تحكيم نشان از اين سير دارد.

اين بحران كه خوره آتى تحكيم و انجمنها تلقى مى‌شود، ريشه در دورى از مباحث ايدئولوژيك، كم‌بها دادن به آموزش و تأثيرپذيرى از آموزه‌هاى دهساله اخير كه مذهب را به كنج خانه دل مى‌راند، دارد.

 بحران استراتژيك

مجهز نبودن به يك استراتژى حداقل، حاوى تحليل مشخص از شرايط، تشخيص موقعيت و كارآيى‌هاى جنبش دانشجويى در دل شرايط و تعيين جايگاه تحكيم در جنبش، ضعف بارزى است كه خود را در مراسم سالگرد دوم خرداد )سال ۷۸)، سلسله حوادث مترتب بر فاجعه كوى وبالاخره قائله موج، به نمايش گذاشت. فاصله داشتن از بحثهاى جدى استراتژيك، ماندن در مدار روزمرگى، ارضاء شدن در پاگرد اخبار و فعال نكردن ذهن در جستجوى ملاط تحليل، تحكيم و انجمنها را گام به گام از دستيابى به يك چارچوب استراتژيك دور كرده است.

 بحران تشكيلاتى

خلاء سازمان كارآ نيز همچون بحران هويت در همان منظر نخست، وضوح و روشنى دارد. نوع مواجهه با رخداد كوى در فاصله سه روزه شنبه تا سه‌شنبه (۱۹ تا ۲۲ تير ۷۸) بيان گوياى ضعف سازماندهى و مديريت تحكيم بود. نپرداختن به طراحى تشكيلاتى، به فراموشى سپردن آموزش تشكيلاتى، عدم تقيد تشكيلاتى و تن دادن به نوعى رخوت و رهايى در كنار پاسخگو نبودن اعضاى تحكيم و همچنين انجمنها به يكديگر مجموعاً بحران سازمانى رارقم زده‌اند.

 بحران وابستگى

پيوند تنگاتنگ با امكانات رسمى و دو دهه بهره‌مندى بدون محدوديت از منابع مالى و مادى نظام، نسل نو را عملاً از كم‌مصرفى و خلق امكان به دور رانده است. مسدود شدن راه استفاده از برخى امكانات در پى حوادث كوى، نسل نو تحكيم را نسبت به عوارض سوء وابستگى به امكانات خود نيافريده تا حدودى آشنا ساخت.

فارغ از اين پيوند، وابستگى تحليلى و تغذيه فكرى - سياسى از يك بلوك خاص نيز خودمحل تعمق و بررسى است.

 بحران روحى - روانى

گرچه در كشاكش انتخابات رياست‌جمهورى و نقطه برجسته دوم خرداد، جنبش دانشجويى و فعالان انجمنها به عنوان نيروى اصلى آن به نوعى "زنده"گى دست يافتند، اما تحولات ماههاى گذشته چنين نشان داد كه تحكيم و انجمنها در مواجهه با امواج تكان‌دهنده، در رويارويى با شرايط زبر و خشن و در برابر راست مهاجم و غوغاسالار و جوساز، از آمادگى لازم روحى - روانى برخوردار نمى‌باشند. اين بحران در تقابل با فاجعه كوى و غائله موج هويدا شد.

 بحران محاسبه‌گرى و نگاه به قدرت

در يكى دوسال اخير اعضاى شوراى مركزى دفتر تحكيم و همچنين اعضاى شوراى مركزى انجمنها به نوعى تبديل به يك طبقه ممتاز شده‌اند و فاصله ميان آنها با توده فعال انجمنها محسوس به نظر مى‌رسد. همزمان با ميل به طبقه‌شدن و امتيازات خاص طلبيدن و فاصله گرفتن از بدنه انجمنها، محاسبه‌گرى با مضمون ترسيم آينده فردى و نگاه به قدرت نيز در ميان قشر فوقانى تحكيم و انجمنها مشهود مى‌باشد و نوع برخورد آنها با مسائل سياسى مشابه برخورد ميانسالانِ فاصله گرفته از آرمان، محاسب و قائل به كسب موقعيت وآينده‌سازى فردى است.

گرچه مجموعه بحرانهاى يادشده بى‌ارتباط با خلاءهاى نظرى، استراتژيك، سازمانى و اخلاقى خارج از دانشگاه نيست و از آنها به طور جدى متأثر است اما فعالان تحكيم و انجمنها به سهم خويش مى‌توانند در تخفيف بحرانها ويافتن راه برون‌رفت، مؤثر واقع شوند؛

 •  - بود مذهبى نه با مضمون شكل‌گرايى نازل دهه ۶۰ كه با تجهيز به فرهنگ مذهبى، مناسبات درون‌سازمانى برادرانه ملهم از فرهنگ مذهبى و توسل به شيوه‌هاى توحيدى حل اختلاف، به طور جدى تحكيم و انجمنها را در حفظ هويت مذهبى و دورى از استحاله اخلاقى - فرهنگى يارى مى‌كند.
 •  - در دستور كار قرار دادن مباحث استراتژيك، رويكرد به آموزشهاى استراتژيك و طراحى برنامه‌هاى كوتاه و متوسط مدت در دفتر و تسرى آن به انجمنها، پاسخى مرحله‌اى به بحران استراتژيك تلقى مى‌شود.
 •  - طراحى سازمان كار متناسب با استراتژى حداقل و همخوان با مرحله كنونى حيات سياسى - اجتماعى، تقسيم كار، مسئوليت و تقيدپذيرى و پاسخگويى تشكيلاتى، تحكيم و انجمنها را از خلاء سازمانى موجود رها خواهد ساخت.
 •  - بازگشت به كم مصرفى و ساده‌زيستى، كاهش هزينه‌ها و اتكا به هميارى مالى همه اعضا و فعال كردن ذهن در خلق امكانات مالى و مادى، مسيرى است مقابل مسير وابستگى به امكانات. مسيرى كه با ذات دانشجو نيز عجين است.

در همين حال حضور در درون حاكميت و فعاليت در يك جبهه فكرى - سياسى مستلزم وابسته بودن و تغذيه تمام و كمال از آن جبهه نيست. مى‌توان حامى و هم پيوند بود اما وابسته نبود. توصيه به عدم وابستگى به يك جريان به مفهوم رويكرد تحكيم به اپوزيسيون نيست و استقلال از درون و بيرون از حاكميت مد نظر است. مى‌توان با همه مرتبط بود اما از موضع مستقل.

 •  - اگر بپذيريم كه در ايران اصلاحات نيز از مسيرى زبر و خشن مى‌گذرد و جريان راست سركوبگر به سادگى تن به پذيرش تحول نمى‌دهد، فعالان تحكيم و انجمنها نه با چشم‌انداز برخورد و مواجهه فيزيكى كه از منظر فعاليت قانونى - علنى و به دور از خشونت نيز مى‌بايد آمادگى روحى - روانى حضور در روند را دارا شوند.
 •  - برقرارى مناسبات برابرانه و برادرانه ميان اعضاى شوراى مركزى تحكيم و انجمنها با بدنه، ايجاد هم‌سطحى - همطرازى در روابط، درك ضرورت پاسخگويى مسئولان به توده فعال و عمل به آن، رويكرد به دانشجو و پشت كردن به قدرت و تعبيه مكانيسم محاسبه‌گرى جمعى به جاى محاسبات فردى و آينده اندوزانه نيز مى‌تواند حلال بحران محاسبه‌گرى و نگاه به قدرت به حساب آيد.

نسل نو تحكيم و انجمنها مى‌بايد دريابند كه با كت و شلوار و سامسونت و ذهن معطوف به قدرت نمى‌توان مبارزه كرد. اگر با كت و شلوار و سامسونت بتوان بسكتبال بازى كرد، مبارزه هم مى‌توان كرد. يك بسكتباليست يا پرنده يا دونده نه به دليل نمايش اندام كه به خاطر استفاده از كتف و بازو براى شكافتن فضا پيراهن بدون آستين به تن مى‌كند. نسل نو با "هويت، سبكبالى و كارورزى" مى‌تواند از بحرانهاى پيش روى به سلامت عبور كند و مسئوليت تاريخى خود را ايفا نمايد.

تحكيم و انجمنها در طول دو سه سال اخير انرژى وسيعى آزاد كرده و در سطح نسبتاً گسترده‌اى دست به عمل زده‌اند. به گوش جان شنيدن وصيت يكى از بزرگان كه؛ "يك مثقال عمل، يك خروار جمعبندى" ايجاب مى‌كند كه فعالان و مسئولان، جمعبندى حركت پس از دوم خرداد را به طور جدى و بى‌مماشات در دستور كار قرار دهند. انجمنها در طول اين مدت يك خروار عمل كرده‌اند اما تا حال يك مثقال جمعبندى ارائه نداده‌اند.

كارآيى اصلى همايش نقد آن است كه مسئولان و فعالان بنا به روش پيشنهادى على، نقد ديگران را با نظر خود در هم آميزند، بزنند و محصول شفابخش تحصيل كنند.اين انتظار همه كسانى است كه با حساسيت به تحولات تحكيم و انجمنها مى‌نگرند و ايفاى نقش مسئولانه تحكيم را در شرايط بس حساس كنونى نه به عنوان متولى جنبش دانشجويى كه به عنوان سازمان اصلى، طلب مى‌كنند.

حق جوشان است

انسان بن‌بست شكن

 

 پى‌نوشتها

 ۱. اين مقاله متن پردازش شده سخنرانى در همايش نقد و بررسى عملكرد دفتر تحكيم با نگاه به آينده در روز ۱۱ آبانماه ۱۳۷۸ است.

 ۲و۳و۴و۵و۶و۷ - مرامنامه دفتر تحكيم وحدت انجمنهاى اسلامى دانشجويان دانشگاهها و ساير مراكز آموزش عالى كشور.

]]>
سخنرانی‌ها Mon, 22 Mar 1402 15:42:30 +0000
سرانجام نافرجام تسخیر لانه‌ی جاسوسی آمریكا http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/318-2012-07-02-08-19-11 http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/318-2012-07-02-08-19-11

هدی صابر، عضو هیات تحریریه‌ نشریه‌ توقیف شده‌ی «ایران‌فردا»: منكر نقش روحانیت در جریان انقلاب نیستیم

منبع: خبرگزاری ایسنا ـ یکشنبه ۲۲ آبان ۱۳۷۹

تسخیر لانه‌ی جاسوسی آمریكا، دارای ابعاد سه‌گانه‌ی «عمل»، «اداره» و «سرانجام» بود: در بعد«عمل»‌، موفق؛ در بعد«اداره»، ناموفق؛ و در بعد «سرانجام» نیز نافرجام بود.

هدی صابر ،عضو هیات تحریریه‌ی نشریه‌ی توقیف شده‌ی «ایران‌فردا» ، با بیان این مطلب در جمع دانشجویان دانشگاه كاشان، گفت: در این انقلاب، همه‌ی اقشار، نقش داشته‌اند؛ برخی می‌پندارند كه ما، نقش روحانیت را نادیده گرفته، آن را كمرنگ می‌دانیم. نه، این گونه نیست؛ ما منكر نقش روحانیت ـ در جریان انقلاب ـ نیستیم. امام خمینی(ره)، در تاریخ انقلاب اسلامی، شخصیت سترگی است.

هدی صابر، با اشاره به غرور ملی وغیرت مذهبی، به مقایسه‌ی آنها پرداخت و تاكید كرد: مساله‌ی غرور ملی با غیرت مذهبی ـ كاملا ـ متفاوت است. در قضیه‌ی كاپیتولاسیون، غرور ملی جریحه‌دار شد. غرور ملی، دارای درجه و اهمیت والایی است كه با تعصب فردی و غیرت مذهبی تفاوت دارد.

گفتنی است این سخنرانی به دعوت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه كاشان برگزار شده بود.

]]>
سخنرانی‌ها Mon, 02 Jul 2012 12:19:11 +0000
دولت خاتمی در بوته‌ی نقد http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/317-dolate-khatami-dar-buteye-naghd http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/317-dolate-khatami-dar-buteye-naghd

هدی صابر: اگر یك دهم رای دهندگان به آقای خاتمی سازماندهی ‌می‌شدند ، جریان راست دارای قدرت مانور فعلی نبود

منبع: خبرگزاری ایسنا ـ جمعه ۲۳ دی ۱۳۷۹

پس از دوم خرداد ۷۶، یك رگه‌ی اصلاح‌طلب درون حاكمیت جمهوری اسلامی ایران به وجود آمد كه تشخیص داده بود اگر شرایط با همان شیبی كه از سالیان گذشته آغاز شده و به سال ۷۶ انجامیده بود، به پیش رود، دیگر نظامی به اسم جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند.

 به گزارش دفتر ایسنا در شیراز ، صابر كه در دانشگاه شیراز با موضوع “دولت خاتمی در بوته‌ی نقد“ سخن می‌گفت، افزود: خاتمی‌ همان شعارهای ابتدای انقلاب و شعارهای روشنفكران سال ۶۸ به بعد را بازتولید كرد مثل جمهوریت، مثل بازگشت به قانون اساسی متروكه، یا قانونمداری، توسعه‌ی سیاسی و اصلاحات اقتصادی اجتماعی.

 وی افزود: از سال ۷۶، جریان اصلاح‌طلب درون حاكمیت مقدمتا یك سوم نظام جمهوری اسلامی را از آن خود كرد و اگر قبل از دوم خرداد ۷۶، سه قوه در دست جریان راست بود، از بهار ۷۶ یكی از این قوا در دست جریان اصلاح‌طلب درون حاكمیت قرار گرفت.

 عضو شورای سردبیری نشریه‌ ایران فردا شرایط كشور در سال‌های پیش از سال ۷۶ را شرایطی تیره توصیف كرد و افزود: جامعه‌ی ایران در بهار ۷۶ امیدی به آینده پیدا كرد.

 وی با انتقاد از روند فعلی اصلاحات، گفت: به اعتقاد ما اگر قرار بود اصلاحات عمیقی صورت بگیرد، باید بر كرسی‌ سوار می‌شد كه پایه‌های آن عبارت باشند از ژورنالیست، حزب، صنف و جنبش دانشجویی.

 اما اصلاحات در حقیقت روی این چهار پایه قرار نگرفت، به این معنا كه به حزب بهای كمی داده شد. البته درست است كه حزب مشاركت و همبستگی شكل گرفت، اما محتوای آنها حزبی نبود. احزابی كه در این ۳ یا ۴ سال تشكیل شوند، احزاب ماكتی و فرمالیستی بودند، به این معنی كه جدا از تك چهره‌ها ، قواعدی نداشتند.

 وی با بیان این كه كل جریان اصلاح‌طلب و به ویژه دولت آقای خاتمی به صنف بهایی نداد، افزود: در حالی كه دكتر مصدق در آن دوران به اعتبار چفت‌هایی تشكیلاتی ـ صنفی‌اش جای ویژه‌ای باز كرد، اما در حقیقت، نه آقای خاتمی و نه وزارت كشور، به صنف بهای ویژه‌ای ندادند.

 وی در خصوص “پایه ژورنالیست“ گفت: این اعتقاد وجود دارد كه تمام سعی و تمام توان استراتژیك دوم خردادی‌ها در مدار ژورنالیست سرریز شد، و این مدار در سه سال گذشته به اندازه‌ی ۳۰ سال جامعه‌ی ایران را به جلو برد. اما دلیلی نداشت این حد از ظرفیت و انرژی در این مدار ریخته شود و بخشی از آن می‌توانست در سایر مدارها قرار گیرد.

 وی در ادامه با بیان این كه “پیش برندگان جنبش اصلاحات هیچ وقت سعی نكردند جنبش را جنبش توده‌ای كنند، افزود: اگر یك دهم و یا یك بیستم از ۲۲ میلیون رأیی كه به آقای خاتمی داده شد، سازماندهی پیدا می‌كرد و تجهیز تشكیلاتی می‌شد، راست سركوب‌گر تمامیت‌خواه ضداصلاحات به هیچ وجه دارای این قدرت مانور فعلی در جامعه نبود.

 وی افزود:‌این مهم نیست كه كسی در میدان خالی، تركتازی كند، اما اگر بر سر راه جریان راست، صنوف و احزاب قرار داشت، به این راحتی نمی‌توانست قدرت مانور داشته باشد.

 هدی صادبر ادامه داد: نخبه‌ گزینی اصلاح‌طلبان، انتقاد دیگر وارد بر اصلاحات است .در حقیقت تلاش ویژه‌ای صورت گرفت كه برتری فوقانی جنبش اصلاحات در سطح چند نخبه یعنی چند عضو “مشاركت“ و بعضی نویسندگان “عصر ما“ خلاصه شود، در حالی كه اگر این جنبش، جنبش كل اجتماعی است، همه كسانی كه در آن شركت كردند، از مجاری تشكیلاتی خودشان، حق مشاركت، تصمیم‌گیری و اعمال اراده دارند اما همه سعی بر این بوده كه كاست تصمیم‌گیری به ۷ یا ۸ نخبه درون حاكمیتی كه از یك فضای خاص دهه‌ی ۶۰ به یك فضای خاص انتهای دهه‌ی ۷۰ رسیدند و گزینه‌ی اصلاح را پیش گرفتند، محدود شود.

 وی در بخش دیگری از سخنان خود از نحوه‌ی نیرو گزینی سیدمحمد خاتمی انتقاد كرد .

هدی صابر در پایان گفت: آقای خاتمی باید مرز بین روشنفكر ماندن و سیاستمدار بودن را مشخص كند. ایشان وقتی سخنرانی می‌كند همانند یك روشنفكر سخنرانی می‌كند و از قدرت لازم برای یك دولتمرد به دور است.

]]>
سخنرانی‌ها Mon, 02 Jul 2012 12:13:42 +0000
مراسم ششمین سالگرد درگذشت بازرگان http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/319-maraeme-salgarde-bazargan http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/319-maraeme-salgarde-bazargan

 منبع: خبرگزاری ایسنا ـ شنبه ۱ بهمن ۱۳۷۹

مراسم ششمین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان عصر روز پنج‌شنبه درحسینه‌ی ارشاد برگزار شد.

 به گزارش خبرنگار ایسنا در این مراسم كه با حضور چشمگیر نیروهای امنیتی درخیابانهای اطراف حسینه‌ی ارشاد برگزار شد، دكتر یدالله سحابی در سخنان كوتاهی با اشاره به سابقه‌ی مبارزات بازرگان در دوران قبل از انقلاب از وی به عنوان مردی كه بندگی با اخلاص پروردگار را نیت زندگی خویش قرار داده بود، یاد كرد.

هدی صابر سخنران بعدی این مراسم در ابتدا با بیان این كه در حسینیه‌ی ارشاد و مراسم سالگرد بازرگان جای كلام بیدارگر عزت الله سحابی و صدای شورانگیز یوسفی اشكوری، خالیست گفت: در این مراسم اینان باید سخن می‌گفتند نه چون منی كه شاگرد كوچكترین آنان هستم. وی نیز از بازرگان به عنوان فردی یاد كرد كه اندیشه را با عمل توام می‌ساخت.

 صابر تصریح كرد: اخلاص ویژگی بارز بازرگان بود و جامعیت و حضور در تمام صحنه‌ها از علمی تا سیاسی نشان از عمق و غنای اندیشه‌ی وی داشت. وی اظهار داشت: بازرگان در این حضور همواره به دنبال اثبات یك چیز بود و آن اعتقاد عمیق وی به مردم بود.

 

 

]]>
سخنرانی‌ها Mon, 02 Jul 2012 12:27:33 +0000
مراسم یادمان ۱۸ تیر http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/314-yademan-18-tir http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/314-yademan-18-tir

منبع: خبرگزاری ایسنا ـ سه‌شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۸۲

یادمان ۱۸ تیر در سالن تشریح دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی مشهد برگزار شد.

در پی لغو مجوز مراسم یادمان ۱۸ تیر از سوی هیات نظارت بر تشكل‌های دانشگاه علوم پزشكی مشهد، جلسة سخنرانی هدی صابر در محل دیگری برگزار شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، در حالی كه حدود ۱۵۰ نفر از نیروهای موسوم به انصار حزب‌الله در مقابل دانشكدة پزشكی مشهد برای جلوگیری از انجام مراسم یادمان ۱۸ تیر جمع شده بودند، هدی صابر در سالن تشریح این دانشكده به تشریح اوضاع منطقه و كشور پرداخت.

وی كه در جمع اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مشهد سخن می‌گفت، حمله به عراق را صرفا برای تسلط بر منابع نفت این كشور ندانست و آن را در چارچوب نظم نوین، مطلوب آمریكا ارزیابی كرد.صابر با بیان اینكه مسؤولان فعلی دولت آمریكا لمپن‌ترین افرادی هستند كه تاكنون در آمریكا بر روی كار آمده‌اند، گفت: آمریكا جهان را به سمت فاز نظامی می‌برد، چون مزیت خود را در این فاز می‌بیند. آنها می‌خواهند همه چیز را مكانیكی رقم بزنند.

وی افزود: در دوره‌های مختلف، تئوری توهم توطئه در آمریكا برای نیل به این فاز وجود داشت و وجود بلوك شرق، بنیادگرایی اسلامی و تروریسم همه در همین راستا بوده است. آنها بقای خود را در وجود توطئه می‌دانند.

صابر، سمت تحولات منطقه و جهان را حذف نیروهایی‌هایی خواند كه از نمونه‌های موجود استفاده نكرده‌اند. وی ادامه داد: سركوب طالبان، صدام و تحركات علیه ایران، كره‌شمالی، لیبی و كوبا در همین راستاست.

صابر، خاورمیانه را منطقة نیروهای ویژه خواند و گفت: برای اولین بار در طول عمر آمریكا ستاد ارتش این كشور از واشنگتن خارج و در قطر مستقر شده و این، مبین این است كه آنها برای این منطقه برنامه دارند.وی درباره وضعیت كنونی كشور، گفت: ما در پایان دورانی هستیم كه از سال ۷۶ شروع شد و تاكنون ادامه داشته است.

وی از نظر تاریخی، دورة اصلاحات را از نظر ایده، عزم تغییر، رهبری، سازمان و نیروهای اجتماعی پایان یافته دانست و در عین حال تصریح كرد: پایان دوره اصلاحات به معنای آغاز دوره انقلاب نیست.وی در تشریح این نظر ادعا كرد: دوران اصلاحات تمام شده است چون دیگر ایدة تازه‌ای ندارد. جامعه دیگر حاضر نیست برای آن هزینه بدهد. خاتمی نیز دیگر جان‌مایة رهبری آن را ندارد و هیچ تشكیلات منسجمی نیز برای آن وجود ندارد.

وی با بیان اینكه دانشگاه در بین سالهای ۷۵ تا ۷۸ عشق و عزم و حرف برای گفتن داشت، ابراز عقیده كرد: الان دانشگاه مثل كوه یخ شده است.وی، تنها جریان دینامیسم‌دار جامعه را راست سركوب‌گر خواند كه آن هم برای بقا می‌جنگد.

هدی صابر، ایران فعلی را فاقد مردان و جریانهای محوری خواند و گفت: چشم‌انداز آیندة ایران حركت جبهه‌ای است كه همة نیروهای موجود در كنار هم حركت كنند و مقدمة آن نیز پذیرش چند اصل مثل نقد خود و گفت‌وگوست. وی، نقش دانشگاه را در این راه بسیار حائز اهمیت خواند و گفت: دانشگاه باید توزیع تریبون كند، به نقد خویش بپردازد و الگوی مدارا را برای جامعه ارائه دهد تا بتواند در راه حركت جبهه‌ای گام به جلو بردارد.

وی از دانشجویان خواست دید منتظرالظهوری چه در داخل و چه از خارج كشور نداشته باشند و با عبور از بسترهای سنتی به حركت جدید شكل دهند.

شایان ذكر است؛ انجمن اسلامی دانشجویان دانشكدة پزشكی مشهد دربارة حوادث دیروز در نامه‌ای كه نسخه‌ای از آن در اختیار ایسنا قرار گرفته است، علت لغو برنامه را فشارهای وارده از سوی برخی نهادها و ارگان‌های مختلف اعلام كرده و ادامه داده است: پس از لغو مجوز برنامه به صورت محدودتر با حضور اعضای انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه مشهد و جمعی از علاقمندان و با بهره‌گیری از سخنان میهمانان دعوت شده، برگزار شد.این تشكل این نوع برخورد با تشكل‌های دانشجویی را محكوم كرد.

]]>
سخنرانی‌ها Mon, 02 Jul 2012 11:56:42 +0000
جنبش دانشجويي نقد گذشته، چشم‌انداز آينده http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/312-mizgerd-jonbesh-daneshjuei http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/312-mizgerd-jonbesh-daneshjuei

سخنرانی پیش رو در سال ۱۳۸۴ به مناسبت سالگرد شانزده آذر در  دفتر سازمان دانش‌آموختگان ایران اسلامی  برگزار شده و طی آن شهید هدی صابر به بیان دیدگاه‌های نقادانه خود در خصوص عملکرد جنبش دانشجویی در آن دوره پرداخته است. برخورد نقادانه با جریان‌های دانشجویی یکی از ویژگی‌های بارز شهید صابر است که در این سخنرانی نیز به روشنی هویداست. گرچه حدود هفت سال از زمان ایراد این سخنان گذشته و دانشگاه تحولات زیادی را به خود دیده است، اما بازخوانی نقدهای شهید صابر بر جنبش دانشجویی برای امروز دانشگاه و دانشجویان نیز خالی از فایده نیست. گزارشی از این سخنرانی در پی می‌آید.

]]>
سخنرانی‌ها Mon, 02 Jul 2012 11:47:21 +0000
سمينار نقد بازانديشي گفتمان ديني http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/310-naghd-bazandishi-gofteman-dini http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/310-naghd-bazandishi-gofteman-dini

منبع: خبرگزاری ایسنا ـ سه‌شنبه ۲۷ دی ۱۳۸۴

سمينار «نقد و بازانديشي گفتمان ديني» به مناسبت يازدهمين سالگرد درگذشت مهندس مهدي بازرگان به همت بنياد فرهنگي مهندس مهدي بازرگان در حسينيه ارشاد برگزار شد.

***

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) هدي صابر طي سخناني در اين مراسم با اشاره به تحولات دهه‌ي اخير كه به گفته‌ي وي، " علوم پايه راه را براي اعلام وجود علوم ديگر باز كرد" از اين سال‌ها به عنوان سال‌هايي كه امكان نظام‌مند و نهادمند شدن جهان در آن فراهم شده است، ياد كرد و با اشاره به وضعيت ايران در اين دوران اظهار داشت: در اين دوران ايران نظام‌يافته‌تر از گذشته مي‌شود و از آن مي‌توان به عنوان آغاز حيات گفتمان ديني نام برد.

وي در ادامه با اشاره به تلاش‌هايي كه در حوزه‌ي نقد خرافات، شرح معارف اسلامي و فلسفه و اخلاق انجام شده است، گفت: با دقت به ادبيات گفتاري و نوشتاري تلاش‌گران اين عرصه مي‌توان نتيجه گرفت كه روش يا متدولوژي تفكر در آثار آن‌ها غائب است يا حضور كمتري دارد.

وي در ادامه به وضعيت ايران در سال ۱۳۲۰ پرداخت و با بيان اين‌كه ورود مهندس بازرگان به عرصه‌ي فكر و انديشه سرفصل نويني را در اين عرصه رقم زد، گفت: روش‌ بازرگان در عرصه‌ي انديشه نيز ارتفاع سطح گفتمان ديني را در ايران به ارمغان آورد. اين نقش زماني ارزش تاريخي مي‌يابد كه همزمان با مساعي فكري وي، حزب توده به عنوان فعال‌ترين جريان فكري ايران، روش تفكر را نيز به همراه تفكر از اردوگاه فكري شوروي وارد كرده بود و عنصر بومي نيز به آن تزريق نمي‌كرد.

وي در ادامه به نقش بازرگان در عرضه‌ي روش تفكر در فضاي تاريخي پس از شهريور ۲۰ در حوزه‌ي ملي و بين‌المللي پرداخت و ارتفاع سطح گفتمان ديني پس از بروز ادبيات ايدئولوژيك بازرگان را بيان كرد.

]]>
سخنرانی‌ها Mon, 02 Jul 2012 11:30:22 +0000
چه باید کرد؟ http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/369-che-bayad-kard http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/369-che-bayad-kard

متن پیش رو بحثی از شهید هدی صابر است که در دهه هشتاد ارائه شده است. تیترهای داخل متن و عبارات داخل کروشه از شهیدصابر نمی باشد و بعدا به آن اضافه گردیده است. عنوان بحث «چه باید کرد» می‌باشد که طی آن شهید صابر پس از بررسی انتقادی وضعیت جامعه روشنفکری و مجموعه نیروهای سیاسی، راهکارها و محورهایی نظیر تجهیز فردی، همیابی، بازگشت به عرصه مطالعه، تعیین جایگاه خود، تلفیق کار اجتماعی با سیاسی، حضور در متن، پروژه‌های کوچک و آموزش را برای خروج از وضع موجود و حرکت به وضعیت مطلوب ارائه می‌نماید.

 دریافت فایل پی دی اف (pdf)

]]>
سخنرانی‌ها Wed, 23 Jan 2013 17:59:07 +0000
رفیق ره‌گشا http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/91-rafigh-e-rahgosha http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/91-rafigh-e-rahgosha

آنچه در پی می‌آید متن کامل سخنرانی شهید هدی صابر در سالگرد درگذشت مرحوم آیت‌الله طالقانی در حسینیه‌ی ارشاد است که در شهریور ۱۳۸۵ ایراد شده است. این سخنرانی یکی از ماندگارترین سخنرانی‌های معلم شهید می‌باشد که دربردارنده‌ی جمع‌بندی مهمی از سوی شهید هدی صابر و آغاز مرحله‌ی جدیدی از زندگی مبارزاتی، فکری و اجتماعی ایشان است. در این سخنرانی شهید صابر تصریح می‌نماید که "ما هم راهي نداريم جز بازگشت به كتاب. مردان تغيير در ايران مرداني بودند كه با كتاب زيستند. از كتاب منش بيرون آوردند. روش بيرون آوردند وسرود حيات. كتاب، كتاب مرگ نيست. خدا پاسبان گرزبدست سر چهار راه تاريخ مثل بيست و هفت ساله‌ي اخير نيست. كتاب منشا حيات است." متن کامل این سخنرانی در سالگرد درگذشت آیت‌الله طالقانی بازنشر می‌گردد 

]]>
سخنرانی‌ها Sun, 06 May 2012 12:19:52 +0000
۱۶ آذر و نقش هویت در انجمن‌های اسلامی http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/305-16azar-1385 http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/305-16azar-1385
هدی صابر:انجمن‌های اسلامی امروز نقطه اتصالی با عنصر تفكر ندارند
 
 
گردهمایی شورای مركزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهر‌كرد با حضور تقی رحمانی و هدی صابر با موضوع «۱۶ آذر و نقش هویت در انجمن‌های اسلامی» برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، تقی رحمانی در این گردهمایی با بیان اینكه هویت حذف شدنی نیست، گفت: اساسا هویت با تعریف دیگری در برابر خود شروع می‌شود، هویت واقعیتی است كه شاید برای مدتی پشت پرده بماند ولی به زودی خود را آشكار می‌كند.وی، با تاكید بر اینكه هویت را نمی‌توان نادیده گرفت و باید آن را فهمید، افزود: هویت نه در مقابل معرفت و نه در مقابل حقیقت قرار می‌گیرد.این فعال سیاسی، گفت: آن كسی كه هویت را حذف می‌كند به ایجاد یك نوع هویت افراطی كمك می‌كند، هویت، شمشیر دو دمی است كه هم رحم می‌آورد و هم خشونت.رحمانی، با اشاره به وجود هویت‌های گوناگون در جامعه تصریح كرد: هرگز نمی‌توان این هویت‌ها را نادیده گرفت و به همه آنها یك لباس پوشاند. دانشگاه خانه آزادی است. در دانشگاه باید اندیشه به رسمیت شناخته شوند و هویت‌ها به گفت‌وگو بپردازند تا با ایجاد بستر رقابتی در دانشگاه به خلق اندیشه‌های نو بپردازیم.وی ابراز عقیده كرد: پشت پرده رفتن عقیده‌ها باعث ظهور آنها به شكل خطرناك و گرایش استبدادی سبب ایجاد روحیه نفاق در افراد می‌شود.وی، با تاكید بر لزوم وجود انجمن‌های گوناگون در دانشگاه، گفت: هر انجمن باید گوهر هویت خود را حفظ كند، هویت، پذیرش آگاهانه است. انجمن اسلامی اگر بخواهد برای دموكراسی، آزادی و عدالت در مقابل بنیادگرایی باشد باید خود صاحب هویتی مبتنی برآگاهی باشد.
***
به گزارش ایسنا، هدی صابر نیز با اشاره به سیر تحول هویت در انجمن اسلامی، در تشریح وضعیت كنونی انجمن‌های اسلامی گفت: انجمن‌های اسلامی و دفتر تحكیم وحدت هم اینك دچار هویت‌ ضدی هستند، به این معنا كه در مقابل چند ضد (در مقابل نظام، مذهب، سنت و ...) خود را تعریف می‌كند.وی با ابراز این عقیده كه در طول ۶ سال گذشته شیرازه‌ی انجمن‌ها دچار از هم پاشیدگی و انشعاب روز افزون شده‌اند، اظهار داشت: انجمن‌های اسلامی امروز نقطه اتصالی با عنصر تفكر ندارند و حیرانی و سرگشتگی تحت فشار بودن و در مقابل روحیه شورشی داشتن اعضای انجمن از دیگر احوال انجمن اسلامی در شرایط كنون خواند.این فعال سیاسی، ادامه داد: انجمن اسلامی دانشجویان متشكل از سه عنصر انجمن به معنای مكانی برای تعامل و همگرایی، اسلامی كه پیوند هویت اقتصادی است ‌و دانشجو، پیوند هویت صنفی می‌باشد.صابر ابراز عقیده كرد: این هر سه عنصر در حال سائیده شدن و موریانه خوردن هستند و هیچ یك از عناصر به قوت گذشته خود باقی نیست كه در این میان پسوند اسلامی بیش از همه در معرفی آسیب موریانه قرار گرفته است و عملا هویت ویژه‌ای در این زمینه در كار نیست.گویی كه یك رو در بایستی تاریخی صرفا پسوند اسلامی را بر شانه‌ در حقیقت خمیده و كوژیده انجمن‌ها حمل می‌كند.
]]>
سخنرانی‌ها Mon, 02 Jul 2012 11:00:56 +0000
از ۱۸ تیر ۷۸ تا ۱۶ آذر ۸۵ http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/326-16-azar-khaje-nasir http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/326-16-azar-khaje-nasir

 منبع: خبرگزاری ایسنا ـ چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۸۵

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) هدی صابر با شركت در مراسمی با عنوان «از ۱۸ تیر ۷۸ تا ۱۶ آذر ۸۵» كه توسط انجمن اسلامی دانشجویان دانشكده مكانیك دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به مناسبت روز دانشجو و روز سه‌شنبه برگزار شد، شرایط سال ۷۷ را شرایطی جنبشی عنوان و خاطرنشان كرد: این شرایط جنبشی را می‌توان از تحركات طیف‌ها، مطبوعات مشاهده كرد.

هدی صابر، معتقد است: در صورت نگاه به دانشگاه به شكل یك جزیره به یاس و ناامیدی خواهیم رسید. اما در صورت فراهم شدن شرایط روشن فكری اوضاع بسیار بهتر خواهد شد.

وی، با بیان این‌كه از سال ۸۰ به بعد وضعیت كلان به غیرجنبشی تبدیل شده است، ابراز عقیده كرد: اكنون در شرایط ركود به سر می‌بریم كه از ویژگی‌های این شرایط انتظار و بالا رفتن ظرفیت‌هاست.

این فعال سیاسی، با اشاره به وضعیت جامعه‌ی روشنفكری نسبت به غرب، به بیان آنچه آن را تنزل جایگاه روشنفكری در احزاب، مطبوعات و نشریات می‌خواند، پرداخت.

***

به گزارش ایسنا، رضا علیجانی نیز در این مراسم، گفت: ۱۶ آذر سال ۳۲ سمبل دفاع از آزادی بود و آرمان‌خواهی جنبش دانشجویی با تمام فراز و نشیب‌ها در همین مطالبه‌ها خلاصه می‌شود.

این فعال سیاسی ابراز عقیده كرد: اگر تصویر ۱۸ تیر ۷۸ را با ۱۶ آذر ۸۵ در كنار هم قرار دهیم یك تفاوت دیده می‌شود. در یك دوره شوق و امید، آرمان‌خواهی، ایده‌آل‌طلبی، مداومت، استمرار، مقاومت، صراحت، شجاعت، وحدت، انسجام، همدلی و در مجموع یك وضعیت مطلوبی وجود داشت. درحالی كه وضعیت كنونی چندان اینگونه نیست.

علیجانی، با بیان این‌ عقیده كه هم‌اكنون صراحت و شجاعت دیده نمی‌شود و وحدت و انسجام و همدلی كاهش یافته است، خاطرنشان كرد: پیدایش این مساله در اثر یك سیر تدریجی بوده و در حال حاضر باید به آسیب‌شناسی بیاندیشیم كه در حقیقت یكی از مهم‌ترین آسیب‌ها كاهش انگیزه‌های درونی است كه بحران در انگیزه هم ریشه‌های متفاوتی دارد.

 

 

]]>
سخنرانی‌ها Mon, 02 Jul 2012 13:16:08 +0000
ناسیونالیسم اقتصادی و نسبت آن با منافع ملی http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/327-economic-nationalism http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/327-economic-nationalism

همایشی با عنوان «بررسی ناسیونالیسم اقتصادی و نسبت آن با منافع ملی اقتصادی در دوران كنونی» با حضور عزت‌الله سحابی، سعید شیركوند و هدی صابر، ازسوی جامعه‌ی زنان انقلاب اسلامی برگزار شد. هدی صابر با اشاره به مدل دكتر مصدق برمبنای چند عنصر هویت ملی، اندیشیدن به بعد بین‌المللی، برنامه، مزیت‌شناسی و میدان‌شناسی، افزود: می‌شود بر اساس این عناصر یك مدل اقتصاد ملی تهیه كرد كه حاوی ملزومات مشخص است كه در وهله‌ی اول، باید یك وجه سیاسی داشته باشد؛ بخصوص كشور ما كه دارای تنوع قومی زیاد است و اقوام را در اقتصاد ملی می‌توان مشاركت داد.  او با بیان این‌كه وجه دوم این مدل وجه بین‌المللی است، گفت: نمی‌شود در این دوره از جهان تنفس بین‌المللی نداشت. در این شرایط از جهان همه باید عضو وتو شوند و اگر ما بخواهیم عضو شویم، دولت نباید در اقتصاد نقش این‌چنینی داشته باشد، نظام آزاد قیمت‌ها را خواهیم داشت، شرایط رقابت و...

]]>
سخنرانی‌ها Mon, 02 Jul 2012 13:20:27 +0000
دانشگاه و چشم‌انداز آینده http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/308-daneshgah-cheshmandaze-ayande http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/308-daneshgah-cheshmandaze-ayande

هدی صابر: با بسته شدن مجاری بروز ظرفیت‌های اجتماعی دانشگاه سیاسی می‌شود

منبع: خبرگزاری ایسنا ـ دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۸۶

 بعد از ظهر روز یكشنبه نشستی با عنوان «دانشگاه و چشم‌انداز آینده» از سوی شاخه دانشجویی جبهه مشاركت ایران اسلامی برگزار شد. در این مراسم كه برخی فعالان سیاسی و دانشجویی از جمله اعضای شورای مركزی جبهه‌ مشاركت ایران اسلامی، دفتر تحكیم وحدت(طیف علامه)، روزنامه‌نگاران و فعلان رسانه‌یی اصلاح‌طلب و برخی از خانواده‌های دانشجویان بازداشت شده حضور داشتند؛ افردای از جمله مصطفی تاج‌زاده، غلامعباس توسلی، هدی صابر، عباس عبدی، عبدالله رمضان‌زاده، علی‌اكبر موسوی خوئینی، فاطمه راكعی، سعید حجاریان، علی شكوری‌راد و ... سخنرانی كردند و به ابراز عقاید خود پرداختند.

***

در ادامه نشست " دانشگاه وچشم انداز آینده" هدی صابر طی سخنانی با اشاره به تاریخ تشكیل دانشگاه در زمان رضاخان گفت: دانشگاه در ایران به چند منظور تشكیل شد؛ یكی تربیت نیروهای كارآمد برای دولت رضاخان و دیگری این‌كه در رقابت توسعه رضاخان با آتا ترك تصمیم برایجاد دانشگاهی در ایران گرفته شد. از سال ۱۳۱۳تا ۱۳۲۰ دردانشگاه هیچ حركتی اعتراضی دیده نشد اما در این هفت سال زمینه تشكیل گروه ۵۳ نفرایجاد شد. و می‌توان نتیجه گرفت در شرایطی كه مجاری برای بروز ظرفیت‌های اجتماعی بسته است؛ با مواردی مواجه می‌شویم از جمله این‌كه؛ دانشگاه ذاتا سیاسی می‌شود.

وی ادامه داد: از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۱ دانشگاه تبدیل شد به محضر احزاب مختلف از جمله حزب توده و این هفت سال دلیل بروز این احزاب بود و دستگاه رضا شاه زمانی به سركوب این جنین ـ كه دانشگاه هفت سال آن را در دورن خود نگاه داشته بود ـ پرداخت كه این جنین متولد شده بود. تا سال ۵۹ دانشگاه كاملا سیاسی و بانگ جرس و محل نشر آگهی‌ها بود. در دهه ۶۰ دانشگاه دچار سكون شد و از اوایل دهه ۷۰ تا نیمه دهه ۸۰ كه آرام آرام از آن عبور می‌كنیم دانشگاه تاوان اعتراض‌های خود را پس داد.

این فعال سیاسی بابیان این‌كه " دانشگاه در دوره اصلاحات از نو متولد شد: تاكید كرد: در دولت اصلاحات آرام آرام دانشگاه تبدیل به یك مرجع اجتماعی شد و از ابتدای اصلاحات تاكنون اراده بخشی از حاكمیت این است كه دانشگاه غیرسیاسی و غیراجتماعی شود و به پستوی تاریخ برود. در این دوران دانشگاه تن خسته‌ترین روزهای خود را می‌گذراند و كاری كه نیروهای سیاسی می‌توانند انجام دهند، كمك به آزادی آن‌هاست.

وی ادامه داد: خدا صبور است، خدا انسان‌ها را تحقیر نمی‌كند. دست از سر دانشگاه بردارید تا جامعه آزاد شود.

]]>
سخنرانی‌ها Mon, 02 Jul 2012 11:19:07 +0000
ميزگرد آزادي بيان (برای دانشجويان بازداشت‌شده اميركبير) http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/306-azadi-daneshjouyane-amirkabir http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/306-azadi-daneshjouyane-amirkabir
 
میزگرد «آزادی بیان» با حضور جمعی از حقوقدانان و فعالان سیاسی، خانواده‌ی سه دانشجوی بازداشت‌شده‌ی دانشگاه امیركبیر و برخی اعضای شورای مركزی دفتر تحكیم وحدت (طیف علامه) در محل كانون مدافعان حقوق بشر برگزار شد.به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ابتدای این نشست، مادر احسان منصوری (دانشجوی بازداشت‌شده‌ی دانشگاه امیركبیر) با ابراز نگرانی از وضعیت فرزندش ابراز عقیده كرد: متاسفانه به جای رسیدگی به وضعیت فرزندان ما در كمیته‌ی انضباطی دانشگاه با دامن زدن به این قضیه عنوان شد كه آن‌ها مرتكب جرم شده‌اند در حالی كه خودشان نوشتن مطالب توهین‌آمیز در نشریات را انكار و این اقدام را محكوم كرده‌اند. مادر احسان منصوری با اشاره به دیدارهای خانواده‌ی دانشجویان بازداشت‌شده‌ی امیركبیر با برخی مقامات اجرایی و قضایی خاطرنشان كرد: ما از همه درخواست كردیم اجازه دهند پرونده‌ی فرزندان‌مان به دور از هیاهو در دادگاهی صالح و با حضور وكلا رسیدگی شود اما تاكنون وعده‌هایی كه شنیده‌ایم عملی نشده و هم‌چنان بر نگرانی ما افزوده می‌شود. وی در ادامه توضیحاتی درباره‌ی دیدار روز گذشته‌ی خانواده‌ی دانشجویان بازداشت‌شده با مرتضوی، دادستان تهران ارائه و در پایان تصریح كرد: نگرانی‌های ما در مورد فرزندانمان هر روز بیش از گذشته می‌شود زیرا در حال حاضر ملاقات و تماس تلفنی آن‌ها قطع شده و ما از وضعیت آن‌ها كاملا بی‌خبر هستیم. مادر احمد قصابان نیز اظهار داشت: امیدوارم به زودی مشخص شود كه فرزندان ما بی‌گناه هستند و جرمی مرتكب نشده‌اند تا تكلیف و وضعیت آن‌ها زودتر مشخص شود.
***
هدی صابر، از فعالان سیاسی نیز در این میزگرد گفت: آزادی بیان بیش از ۱۱۵ سال است كه در دستور كار جامعه‌ی آزادی‌خواه ایران قرار دارد اما باید دید چه مقدار از آن محقق شده است؟
وی افزود: مطبوعات ایران پس از انقلاب لامحاله تنوعی را به خود دیدند كه در نتیجه‌ی انقلاب پس از حكومت ضدبشری ۲۵۰۰ ساله بود اما پس از آن در دهه‌ی ۶۰ سه روزنامه عرصه‌دار جامعه‌ی مطبوعاتی بودند.
وی در ادامه اظهار داشت: متأسفانه در سال‌های اخیر با دانشگاه آن‌چنان برخوردی شده كه در طول حیات نهاد دانشگاه این اتفاقات نیفتاده است. 
هدی صابر با بیان این‌كه تنوع و آزادی تنها راه حل جامعه‌ی ایران است گفت كه جامعه‌ی ما در دوره‌ی معاصر برای اول بار پس از انقلاب به فاز صنفی رسیده به نوعی كه هر یك از صنوف مطالبات خود را طلب می‌كنند پس راه‌حلی جز آزادباش باقی نیست تا تنوع در كشور برقرار شود.
]]>
سخنرانی‌ها Mon, 02 Jul 2012 11:06:42 +0000
دیروز، امروز و فردای جنبش دانشجویی http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/309-diruz-emruz-fardaye-jonbesh-daneshjooei http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/309-diruz-emruz-fardaye-jonbesh-daneshjooei

 

صابر: دانشجویان از وزن واقعی خود فاصله گرفته‌اند

منبع: خبرگزاری ایسنا ـ پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۸۶

نشستی با عنوان "دیروز، امروز و فردای جنبش دانشجویی" بعد از ظهر روز چهارشنبه با حضور هدی صابر فعال سیاسی، مهدی غنی روزنامه‌نگار و مهدی امینی‌زاده از فعالان جنبش دانشجویی در دفتر مركزی جامعه زنان انقلاب اسلامی برگزار شد.

***

به گزارش ایسنا هدی صابر از فعالان سیاسی نیز طی سخنانی در این نشست گفت: خداوند عقل كل حاكم بر هستی و معمار آن است؛ بنابراین سنت‌های خدا در چارچوب و شاكله قرار می‌گیرد. یكی از سنن خداوند تجهیز است و هر جریان اجتماعی كه در ایران به دنبال تغییر بوده است به رقم مشی‌های مختلف، سیر تجهیز را طی كرده است. در دهه 40 و 50 نیز در بین جنبش دانشجویی تجهیزی صورت گرفت و مرارت اولیه در این راه مطالعه بود. انسان‌هایی در آن زمان بودند كه از خیلی چیزها گذشتند و یك دهه مطالعه كردند.

وی ادامه داد: چه انسان غارنشین، چه انسان اروپایی، چه پدران ما در مشروطه و چه اصلاح‌طلبان دوره اخیر این سیر تجهیز را طی كرده‌اند. علت به گل نشستن زورق اصلاحات ادامه پیدا نكردن همین سیر تجهیز در میان آنها بود. وی همچنین با بیان این اعتقاد ‌كه "دانشگاه كمتر جستجوگر و خواننده است و بیشتر می‌شنوند تا بخواند" گفت: عدم تعادل و فاصله گرفتن دانشجویان از وزن واقعی خود از نكاتی است كه باید مورد توجه قرار گیرد.

این فعال سیاسی تاكید كرد: در درون دانشگاه فطرت پاكی نهفته است و توزین (رسیدن دانشجویان به وزن واقعی خود) زمانی صورت می‌گیرد كه همه به آن كمك كنند. دانشگاه باید سر جای خود قرار بگیرد و این امر لازمه‌اش این است كه احزاب واقعا حزب باشند؛ چراكه دانشگاه دیگر محل آموزش نیست و آموزش‌ها باید در خود حزب صورت بگیرند و دانشگاه هم به دنبال علم‌آموزی خود برود.

وی با اشاره به 16 آذر سال 32 و تاكید بر این‌كه " ویژگی دانشجویی كه در آن زمان توانست وضعیت را تغییر دهد، خوب درس خواندن بود" ادامه داد: این عامل به اضافه تجهیز دانشگاه به دیدگاه تاریخی، سیاسی و اجتماعی همچنین طی كردن درست مسیر خوب دیدن، شنیدن و خواندن منجر به رسیدن جنبش دانشجویی به تعادل می‌شود.

وی همچنین درباره جایگاه انجمن‌های اسلامی در دانشگاه‌ها نیز گفت:‌ متاسفانه هم كسی كه مذهبی است و هم كسی كه ماركسیست و یا اعتقادات دیگری دارد در انجمن‌های اسلامی جای می‌گیرد در صورتی كه هر كس باید سر جای خود باشد.

***

در ادامه این نشست هم‌چنین مهدی امینی‌زاده از فعالان سابق جنبش دانشجویی با بیان این‌كه " دانشگاه از برجسته‌ترین جایگاه‌های تحول در ایران است" گفت: دانشگاه در افزایش آگاهی اجتماعی و تربیت نیروهای متخصص نقش مهمی داشته است. در حال حاضر نیز در دانشگاه فعالیت‌های بسیار جدی در نقد وضعیت موجود در حال انجام است.

امینی‌زاده همچنین در ادامه " انجمن‌های اسلامی در سالیان اخیر را یكی از مهمترین تشكل‌های موجود درون دانشگاه " عنوان كرد و گفت:‌ انجمن‌های اسلامی نه به خاطر شایستگی‌های ذاتی بلكه به خاطر مجموعه شرایط ، كانونی برای ساماندهی فعالیت‌های دانشجویی بوده است. این عضو سابق شورای مركزی سازمان ادوار تحكیم با بیان این‌كه " اصولا تعریف انجمن‌های اسلامی قبل و بعد از انقلاب متفاوت است" اظهار كرد: انجمن‌های اسلای قبل از انقلاب به دنبال ترویج اندیشه‌های دینی و مذهبی بودند.امینی‌زاده وجود تشكل‌های مختلف با عقاید گوناگون را در دانشگاه مطلوب دانست و گفت:‌ اصل این است كه این تشكل‌ها با عقاید خود در دانشگاه اعلام حضور پیدا كنند تا ما از این طریق به سمت تعادل پیش رویم.

امینی‌زاده همچنین با تاكید بر این‌كه " دانشگاه باید قدر و ارزش خود را پیدا كند" گفت: قدر دانشگاه همان نقد و انتقاد برای پیدا كردن جایگاه خود است. وی با بیان این‌كه " اگر احزاب، اصناف و مطبوعات كار خودشان را انجام دهند بار دانشگاه سبك‌تر می‌شود" ابراز عقیده كرد: ایجاد تشكل‌های جدید با هویت‌های دیگر تحول مثبتی است و این به واقعی‌تر شدن جامعه و فعالیت اجتماعی و بازگشت به تعادل كمك شایانی خواهد كرد. وی تاكید كرد: آینده جنبش دانشجویی به سمت تكثر پیش می‌رود و اگر این روند با مانع مواجه نشود، روند مطلوبی خواهد بود.

 

]]>
سخنرانی‌ها Mon, 02 Jul 2012 11:24:48 +0000
ديروز و امروز جنبش دانشجویی http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/301-dirooz-emrooz-jonbesh-daneshjooei http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/301-dirooz-emrooz-jonbesh-daneshjooei

«آنچه در پی می‌آید گزارشی است از سخنرانی شهید هدی صابر در سالگرد روز دانشجو (۱۶ آذر) در دانشگاه تهران. در این سخنرانی شهید هدی صابر، با بررسی ادوار گوناگون تاریخی در جنبش دانشجویی از آغاز شکل‌گیری‌اش در ایران، به بررسی نقش این جنبش در فضای سیاسی جامعه و کشور در ادوار گوناگون پرداخته است. گرچه این گزارش اجمالی و کوتاه است، اما بازخوانی ادوار تاریخی جنبش دانشجویی در آستانه‌ی بازگشایی دانشگاه‌ها در مهرماه خالی از فایده نیست» .

]]>
سخنرانی‌ها Sat, 23 Jun 2012 13:42:23 +0000
جامه‌دان پر و پیمان http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/532-jamedane-por-o-peyman-mashhad http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/532-jamedane-por-o-peyman-mashhad

درسی که ما از امام حسین می‌توانیم بگیریم، مشی‌ها در دوران می‌آید و می‌رود. بحث‌ها بر سر مشی امام حسین نیست، بحث سر شمشیر نیست، بحث سر سرنگون کردن این و آن نیست. بحث بر سر مکانیسم تحول است. مکانیسم تحول، ایده و عشق و روش و منش است و همه‌ی این‌ها در حقیقت مثل رباعی هستند. رباعی هم در ابتدا همین‌طور عنوان شد. سه مصرع هم‌وزن دارد، یک مصرع رها. هم‌وزن‌ها که ثابت هستند عشق و روش و منش است، آن چه رهاست، مشی است. یک روز این مشی و یک روز آن مشی؛ متناسب با شرایط و دوران پیش رو. پس تاکید بر امام حسین، صرفا تاکید بر مشی نیست.

]]>
سخنرانی‌ها Fri, 31 Oct 2014 14:33:52 +0000
مصدق: بازیافت یک مدل تاریخی http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/494-mosadegh-bazyafte-modele-tarikhi http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/494-mosadegh-bazyafte-modele-tarikhi

آنچه در ادامه می‌خوانیم، سخنرانی شهید هدی صابر در دانشگاه اراک در تاریخ یکشنبه ۱۲ اسفند ماه ۸۶  است. این سخنرانی در قالب سلسله جلسات ماهیانه دانشجویان دانشگاه اراک به مناسبت بزرگداشت سالگرد درگذشت دکتر مصدق ایراد شده است. در میانه‌ی سخنرانی شهید صابر به سبب اخلال ایجادشده از سوی گروه‌های فشار، ایشان مجبور می‌شود بخش عمده‌ای از مباحث را در ده دقیقه خاتمه دهد. علاقه‌مندان می‌توانند بحث تفصیلی‌تر داشته‌های دکتر مصدق برای مبارزه احتماعی را در متن سخنرانی هدی صابر که در همایش «ضرباهنگ صد سال نفت» ایراد شده، با عنوان «الگوی توسعه دو وجهی – مشارکتی؛ نمونه توسعه ملی» مطالعه کنند. کلمات داخل کروشه و تیترهای بین متن توسط تنظیم‌کنندگان اضافه شده‌اند.

]]>
سخنرانی‌ها Fri, 16 May 2014 00:04:49 +0000
الگوی توسعه دو وجهی – مشارکتی؛ نمونه توسعه ملی http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/188-zarbahange-100-sal-naft http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/188-zarbahange-100-sal-naft

آنچه در ادامه می‌آید سخنرانی شهید هدی صابر در حسینیه ارشاد در تاریخ هشتم آبان‌ ۱۳۸۷ می‌باشد که در همایش «ضرباهنگ صد سال نفت» در حسینیه ارشاد ارائه شده است. شهید صابر در این سخنرانی الگوی اقتصاد و توسعه مرحوم دکتر محمد مصدق را مورد بررسی و تحلیل قرار داده  و بر آن است که دکتر مصدق در اقتصاد، اقتصاد بدون نفت و در سیاست، توسعه سیاسی را دنبال می‌کرده است و برای تحقق این برنامه، سه سازمان مرحله‌ای اشته است: در ابتدا فراکسیون، سپس جبهه و در نهایت دولت. متن کامل این سخنرانی با توجه به در پیش بودن سالگرد  درگذشت مرحوم مصدق و همچنین شصت و دومین سالگرد ملی شدن نفت در ایران بازنشر می‌گردد. سرتیتر مباحث افزوده شد

]]>
سخنرانی‌ها Tue, 05 Jun 2012 11:03:51 +0000
درنگی بر یک اثر http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/300-derangi-bar-yek-asar http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/300-derangi-bar-yek-asar

مهدی بازرگان"عنوان سخنان هدی صابر، پژوهشگر دینی، «درنگی بر یک اثر» بود. صابر پیش از طرح نظرات خود در خصوص کتاب لازم دید تا برای درک بهتر مجموعه مقالات و سخنرانی‌های مهندس بازرگان، از ویژگی‌های صاحب اثر سخن بگویدو وی بازرگان را «سرکش، کاونده، اهل غور، متن‌گرا و مأنوس با کتاب» توصیف کرد. «گرایش به متن» و «مستند‌سازی‌های علمی» از ویژگی‌های دیگری بود که صابر از آنها سخن گفت. استفاده از شعر ایرانی، حدیث، ادعیه و قرآن نمونه های مورد اشاره او بودند. صابر در ادامه صاحب اثر را در دو زنجیره و سلسله «تبریز» و «تعمیق» رهگیری کرد: خط تبریز (خط دستبرد) با کهنمویی، شعار، بازرگان و حنیف‌نژاد؛ و خط تعمیق ( میل به شیب) با طالقانی، حنیف‌نژاد و بازرگان قابل بررسی است."

]]>
سخنرانی‌ها Sat, 23 Jun 2012 13:17:21 +0000
بازخوانی قیام عاشورا با نیم‌نگاهی به تحولات جاری http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/533-bazkhani-ashura2 http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/533-bazkhani-ashura2

امام حسین، یک باور دارد؛ خبر دارد و خبرش هم این است که زاویه‌ی انحراف منفرجه‌ای از پروژه‌ی محمد و علی و مشایعت‌کنندگانش رقم خورده؛ من آمده‌ام آن زاویه‌ی انحراف را سر جای اولش ببرم. اصلاح را صورت بدهم. پیرو خبر، متنی هم داشته است. خودش هم متن بوده. متنی هم می‌آورد. اما جز این‌ها، مایه را هم می‌گذارد. آن مایه‌ای که خدا در سرفصل خلقت آدم گذاشت، انسان‌ها هم در فصل‌های تحولی تاریخ، آن مایه را مصرف کرده‌اند، امام حسین هم آن مایه را مصرف می‌کند. مایه‌ای که امام حسین می‌گذارد – نه به عنوان اینکه ما یک فرد مذهبی یا شیعه‌ هستیم؛ نه ـ مایه‌ای است که دوز آن دوز کیفی‌ای است؛ این مایه به همه رسیده است.

]]>
سخنرانی‌ها Sun, 20 Dec 2009 14:38:45 +0000
وحدت نیروها و نیروهای اجتماعی جامعه http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/370-vahdat-nirouhaye-jame http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/370-vahdat-nirouhaye-jame

آنچه در پی می‌آید بحثی از شهید هدی صابر است که در تاریخ ۲۵ دی ماه  ۸۸ ارائه شده است. شهید صابر در این سخنرانی پس از توضیح روش بحث و پایۀ تئوریک و نمونه‌های موفق وحدت نیروها، به ملزومات وحدت نیروها در شرایط وقت جامۀ ایران می‌پردازد. صابر بر آن است که وحدت نیروها مرحله‌ی پایانی سیرهای قوام یافتگی و شاکله بندی و انسجام است؛ در کوتاه مدت، بحث پیوند خوردن نیروها ذهنی است اما ضرورت پیوند خوردن نیروهای سیاسی و اجتماعی متعین است. بخش دوم نشست به پرسش و پاسخ به حاضران تخصیص یافته است. تیترهای داخل متن و عبارات داخل کروشه از شهیدصابر نمی باشد و بعدا به آن اضافه گردیده است.

دریافت فایل پی دی اف (pdf)

]]>
سخنرانی‌ها Wed, 23 Jan 2013 18:20:00 +0000
آموزش عاشورا؛ دینامیسم سه‌گانه http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/534-amouzeshe-ashura-dynamism-3gane http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/534-amouzeshe-ashura-dynamism-3gane

درس عاشورا برای ما این است. خدا در مقام آموزش است و ما را آموزشی کرده. ما می‌توانیم آموزش بگیریم و آموزش بدهیم. آموزش عاشورا، دینامیسم سه‌گانه است. خدای سر طاقچه جریان‌های روشنفکری مذهبی، خدای کهکشان‌های جمهوری اسلامی، خدایی نیست که با ما در این میدان‌ها بیاید. چرا ما ایده دورانی نداریم؟ چرا نمی‌توانیم تاثیرگذار باشیم؟ چرا نمی‌توانیم کسی را بیانگیزانیم؟ چرا نمی‌توانیم خودمان را برانگیزیم؟ علتش این است که ارتباط ما با آن سر اصلی مثلث، ارتباط حداقلی است. نمی‌شود با یک خدای حداقلی، پروژه‌ی حداکثری پیش برد. خدا هم برای خودش وزنی دارد. سبک نیست که با تخیلات ما در پروژه‌ها بیاید. با برنامه، استراتژی، تئوری و انسجام ما در پروژه‌ها و پروسه‌های‌مان می‌آید. اگر نمی‌آید، [به خاطر این است که] ما در انسجام، سازماندهی و تئوری مشکل داریم. عاشورا، دینامسیم سه‌سر است؛ دینامیسم فرد؛ حسین. دینامیسم هستی و تاریخ. و دینامیسم «او».

]]>
سخنرانی‌ها Tue, 30 Dec 2008 13:35:27 +0000
«مصدق، یار هستی، یار بشر، یار ایران» http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/558-mosadegh-yare-hasti http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/558-mosadegh-yare-hasti

این گزیده از دستنویس شهید هدی صابر برای سخنرانی در سالگرد مرحوم دکتر مصدق انتخاب شده. بنام پروردگار بی‌خست بس بزرگوار در آستان بهار. چند متر آن‌ سوتر، در اتاق کنار هم‌قواره‌ای نهفته است. استخواندار، میاندار مردی آرمیده است. اتاقی که من نیز از درگاهی‌اش رو به سوی شما دارم، از موسپید پر است. موهایی که در آسیا سپید نشده است. مو سپید و مصدق‌دیده و من، کوچک، بی‌قواره و مصدق‌ندیده. مصدق ندیده‌ام، مصدق شنیده‌ام، مصدق خوانده‌ام و در ذهن، خاصه در وانفسا، سال‌ها با مصدق زیسته‌ام. نه در موضع سخنران، نه از موضع جهان‌دیدگان، از منظر دغدغه‌داران و باورداران نسبت به مصدق ماندگار، تکه بحثی ارائه می‌کنم.

]]>
سخنرانی‌ها Fri, 12 Jun 2015 02:16:33 +0000
ادبیات دگرگونی شریعتی: مابین غلغله و زلزله http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/565-shariati-adabiat-degarguni http://hodasaber.net/index.php/visions-thougts/lectures/565-shariati-adabiat-degarguni

آنچه در ادامه می‌خوانیم سخنرانی هدی صابر در مراسم سی‌امین سالگرد شهادت دکتر علی شریعتی در حسینیه ارشاد (خرداد ۱۳۸۶) است که به موضوع ادبیات دگرگونی شریعتی پرداخته است. با توجه به فرارسیدن سالگرد شهادت دکتر شریعتی، انتشار متن مکتوب این سخنرانی نخست‌بار توسط وب‌سایت «در فیروزه‌ای» صورت می گیرد:«هر عنصر نو ورود به عرصه اندیشه و تفکر، هم زمانی گریزناپذیری را پیشاروی خود دارد. حضور و نمایانی، هم زمان است با موضع‌گیری و اثرگذاری. بی‌موضعی تقریبا ناممکن. انسان نوورود به عرصه و پهنه‌ی اندیشه و تفکر و ایده، در برابر چهار راهی طبیعی قرار دارد: چهارراه «چه کنم». اول راه، دفاع و حفاظت از وضع موجود. دوم راه، بی‌اعتنایی به وضع موجود. سوم راه، تفسیر وضع موجود و چهارم راه، تغییر وضع موجود ...». 

]]>
سخنرانی‌ها Thu, 18 Jun 2015 12:01:26 +0000