آرشیو صوتی و تصویری «باب بگشا» http://hodasaber.net/index.php/teachings/baabbogsha/baabbogsha-voices/194-baab-bogshaa-voices-1-7/126-baab-bogshaa-3 Sat, 07 Dec 2019 01:59:16 +0000 Joomla! - Open Source Content Management fa-ir اسلاید نشست (سرفصل مباحث) http://hodasaber.net/index.php/teachings/baabbogsha/baabbogsha-voices/194-baab-bogshaa-voices-1-7/126-baab-bogshaa-3/26 http://hodasaber.net/index.php/teachings/baabbogsha/baabbogsha-voices/194-baab-bogshaa-voices-1-7/126-baab-bogshaa-3/26 نشست سوم: چگونگی مواجهه با بحران Mon, 03 Dec 2001 05:00:00 +0000 فایل صوتی نشست (طرح بحث شهید هدی صابر) http://hodasaber.net/index.php/teachings/baabbogsha/baabbogsha-voices/194-baab-bogshaa-voices-1-7/126-baab-bogshaa-3/24 http://hodasaber.net/index.php/teachings/baabbogsha/baabbogsha-voices/194-baab-bogshaa-voices-1-7/126-baab-bogshaa-3/24 نشست سوم: چگونگی مواجهه با بحران Mon, 03 Dec 2001 05:00:00 +0000 متن کامل نشست (Pdf) http://hodasaber.net/index.php/teachings/baabbogsha/baabbogsha-voices/194-baab-bogshaa-voices-1-7/126-baab-bogshaa-3/27 http://hodasaber.net/index.php/teachings/baabbogsha/baabbogsha-voices/194-baab-bogshaa-voices-1-7/126-baab-bogshaa-3/27 نشست سوم: چگونگی مواجهه با بحران Mon, 03 Dec 2001 05:00:00 +0000